บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 

bang ismail

 

นายอิสมาอีล อัลอาดามีย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

marudee

 

นายมะรูดี เปาะอีแต

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารและแผน

 

bae zu

 

นายซุลกอรนัยน์ แดแก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการ

 

bae fit

 

นายอับดุลลาฟี แวการจิ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายทำนุบำรุงฯ และบริการวิชาการ

 

ding

 

นายนัสรูดิง วานิ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

 

saidee

 

นายมะซัยดี มะโร๊ะ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

 

lan

 

นายมูฮำหมัดรุสลัน เซ๊ะ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

954801 10150002137498316 604636659114323291 n 

นายอิลฮัม  กาเต๊ะ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชาภาษามลายู

reduan

 

นายรีดูวัณ  โต๊ะเด็ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชาภาษาอาหรับ

954801 10150002137498316 604636659114323291 n 

 

นางสาวมาลิกา  ดาราไก่

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

rabiyah

 

นางสาวรอบีย๊ะ ดอเล๊าะ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

aminah

 

นางสาวอามีนะ ยูโซะ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ

 

sapiyah

 

นางสาวสาปียะ ยะดารอ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

bae ma

 

นายมะ กาจิ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความสะอาด

 

sae

 

นายอาแซ  มิงประเละ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความสะอาด