คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

4-1106-139

ผศ.โสรัตน์     อับดุลสตา

ตำแหน่ง  : คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

6-1104-287

นายมาหะมะดารี     แวโนะ

ตำแหน่ง  : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

4-1105-081

นายณรงค์       หัสนี

ตำแหน่ง  : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

4-1103-039 

ดร.อิบรอฮิม     เต๊ะแห

ตำแหน่ง  : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอาหรับ

6 1107 413

นายกูอาเรส     ตวันดอเลาะ

ตำแหน่ง  : หัวหน้าสาขาวิชาภาษามลายู

6-1105-191

นายมูฮำหมัดการิม   สือนิ

ตำแหน่ง   :  หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

6-1104-286

ผศ.มะดาโอะ     ปูเตะ

ตำแหน่ง  : หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

6-1108-399

นายธีรวัช     จาปรัง

ตำแหน่ง  : หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1-7-57

นางเจะสูฮานา  หวังพิทยา  

ตำแหน่ง  : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

225197 

ดร.แซมซู  เจะลง

ตำแหน่ง  : ผู้จัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี

   6-1104-093    

ดร.มุฮัมมัดดาวูด  บิลร่าหมาน

ตำแหน่ง  : ผู้จัดการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

954801 10150002137498316 604636659114323291 n

นายวสันต์  ดอแว

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย

26289

นายอิสมาอีล   อัลอาดามีย์

ตำแหน่ง  : หัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์