วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

wattuprasong1                           

1. เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย


2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักการของอัลกุรอานและซุนนะฮฺ

    มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม


3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับวิทยาการด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

    โดยเน้นดุลยภาพ และการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง


4. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคม โดยการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมแก่สังคม

    เพื่อให้เกิดการเข้าใจอิสลามในสังคมอย่างมีดุลยภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


5. เพื่อดำเนินการทำนุ บำรุง รักษา และกำหนดคุณค่าของวัฒนธรรมอิสลาม ในการดำเนินชีวิต

    ประจำวันของบุคลากร นักศึกษา และสังคมมุสลิม