วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

wisaitad1 

      

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งดำเนินงานตามภารกิจ

  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เปี่ยมคุณธรรม

สร้างสรรค์สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ดำรงไว้ซึ่งดุลยภาพและการบูรณาการ   

  มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การประกันคุณภาพที่เป็นระบบ

 

pantakit1

  1. 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักการของอัลกุรอาน และซุนนะฮฺ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจริยธรรม
  2. 2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับวิทยาการด้านศิลปศาสตร์และสังคศาสตร์โดยเน้นดุลยภาพ และการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
  1. 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคม โดยการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมแก่สังคมเพื่อให้เกิด  การเข้าใจอิสลามในสังคมอย่างมดุลยภาพและการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
  1. 4. ดำเนินการทำนุ บำรุง รักษา และกำหนดคุณค่าของวัฒนธรรมอิสลาม ในการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากร นักศึกษา และสังคมมุสลิม