ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา ปณิธาน

          Pratya1

          บัณฑิตเด่น เน้นคุณธรรม นำวิจัย

         ใฝ่บริการ สืบสานวัฒนธรรมอิสลาม

 

panithan1

           ร่วมกัน ตั้งใจ ผลิตไว้ ซึ่งบัณฑิต

         ร่วมกัน ทำวิจัย ร่วมกันขบคิด

         ร่วมกันอุทิศ ผลงานสู่ชุมชน

         ร่วมกันคิดค้น ฟื้นฟูตนตามซุนนะฮฺ