ข้อมูลเบื้องต้น

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. ชื่อและที่ตั้ง

   ชื่อ        :           คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ที่ตั้ง      :          135/8 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

                          โทรศัพท์/โทรสาร 073-418545

  1. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหน่วยงาน

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามแผนการเปิดสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในการเริ่มต้นการดำเนินงานในปีการศึกษา 2546 นั้น คณะได้รับการโอนย้าย 2 สาขาวิชาจากคณะอิสลามศึกษา มายังคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีการเปิดดำเนินการเรียนการสอน ซึ่งมีการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้

 

ปีการศึกษา 2546           รับการโอนย้าย 2 สาขาวิชาจากคณะอิสลามศึกษา

                               1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

                                   สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

                                   เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2544

                              2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

                                  สาขาวิชาภาษาอาหรับ

                                  เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2545             

                                   เปิดดำเนินการสอน

                             1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

                                  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 ปีการศึกษา 2547          เปิดดำเนินการสอน

                            1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

                                สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

ปีการศึกษา 2549           เปิดดำเนินการสอน

                           1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

                              สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา 2550           เปิดดำเนินการสอน

                          1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

                             สาขาวิชาสาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา 2551           ดำเนินการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่

                          1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

                             สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาชีพครู

เปิดดำเนินการสอน

                          1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

                             สาขาวิชาภาษาอาหรับ (ภาษาอาหรับและวรรณคดี)

                          2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

                             สาขาวิชาการปกครอง

                          3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

                             สาขาวิชาการจัดการ

ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ประกอบด้วย 9 หลักสูตรใน 3 ระดับการศึกษา คือ

  1. เปิดสอนระดับปริญญาโท                             2          หลักสูตร
  2. เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต             1          หลักสูตร
  3. เปิดสอนระดับปริญญาตรี                             6          หลักสูตร