• 68987996_1079724312224174_642013768695414784_n.jpg
  • 68481879_1079725268890745_3710222947646963712_n.jpg
  • 69175789_1079725302224075_9150500997485821952_n.jpg
  • 69028897_1079724242224181_1979856211218006016_n.jpg
  • 69354669_1079724342224171_8054466759916257280_n.jpg

messageImage 1567478312756

messageImage 1567478323077

messageImage 1567478332249

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  ประจำปี 2561

ประเด็นที่ 1 ด้านการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัตน์ อับดุลสตา เรื่อง เทคนิคการสอนที่ใช้เป็นการแบ่งแยกย่อยกลุ่มระหว่างนักศึกษาที่เก่งและไม่เก่ง โดยการแบ่งการสอนขั้นตอนแรก โดยการมอบข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูลตามที่ต่างๆ เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้ว ต้องมาบรรยายให้เพื่อนๆ ฟัง หลังจากนั้นได้มีการแบ่งการเขียนข้อมูลและจะมีนักศึกษาเก่งเป็นผู้ช่วยตรวจ ช่วยเติมเต็มแก่นักศึกษาไม่เก่ง แล้วนำเสนอผลงานให้แก่นักศึกษาทั้งห้องสามารถแสดงความคิดเห็นและเรียนรู้ได้ทั้งห้อง (ที่เรียกว่า กระบวนการ/เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในการเรียนได้มากขึ้น) หรือ การเรียนแบบกลุ่ม นักศึกษาต่างคนต่างเก่งด้านต่างๆมาอยู่กลุ่มเดียวกันและสามารถได้เรียนรู้ภายในกลุ่มโดยไม่ต้องไปหาข้อมูลจากภายนอก) แล้วอาจารย์ผู้สอนจะนำตรวจสอบในแบบเดียว ส่วนนักศึกษากลุ่มเล็ก ที่มีครึ่งห้องที่ไม่สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้นั้น อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนและดูแลอย่างทั่วถึง โดยใช้แบบการสอนอย่างลงมือโดยตรง ลงมือเขียนทำจริง อาจารย์จำเป็นต้องรู้จักเอาเทคนิคการสอน หาวิธีการสอนที่จะนำพานักศึกษาสู่การชอบที่จะเรียน และประทับใจที่จะเรียนมากที่สุด
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากเรื่องเล่า คือ กลุ่มเป้าหมายสำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่สอนด้านทักษะการเขียนภาษาหลักอังกฤษ และภาษาอื่นด้วย ต่อมาคือ เทคนิคการสอนของอาจารย์สามารถถ่ายทอดข้อมูลการเรียนรู้ด้านทักษะแก่ผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ และประทับใจมากที่สุด จากสิ่งที่ยาก นำมาสู่ความง่ายที่สุด และสามารถมาประยุกต์ต่อการสอนของนักศึกษาต่อไปในชีวิตประจำวันได้ด้วยวิธีการสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนมากกว่า และสาขาวิชาได้มีข้อเสนอแนะในการถ่ายทอดความรู้โดยจัดการสอนแก่ชุมชนเขตรอบมหาวิทยาลัยบ้าง เพื่อชุมชนได้รับความรู้ด้วยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเด็กๆ นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปเป็นต้น ในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมก็ตาม เช่น โครงการ English Home Stay ที่ได้จัดในช่วงปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนมีเป้าหมายสูงสุด วิสัยทัศน์ที่ต่างกัน มีวินัยที่ดี มีการใส่ใจ ไม่ตำหนินักศึกษาเพื่อจะผลักดันนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ พร้อมดุอา (การขอพรต่อประผู้เป็นเจ้า)

 

ประเด็นที่ 2 ด้านการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี เรื่อง : การเปรียบเทียบกลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาเลเซียผลที่ได้จากการได้ทำผลงานวิจัยนี้ คือ สามารถเอาประเด็นทั้ง 6 ข้อที่ทำวิจัย ได้แก่ 1. แนะนำศัพท์ 2.ใช้คำศัพท์ 3.สร้างคำศัพท์ (ด้วยการใช้ความคุ้นเคยคำศัพท์ 4.ทวนคำศัพท์/เล่นเกม 5.สื่อสารกับคำศัพท์ (ด้วยการสร้างรูปภาพ/สื่อสารกับเพื่อน) 6.ใช้ศัพท์อย่างมีคุณภาพ นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริง และได้ดำเนินการกระบวนการเรียนโดยใช้กระบวนการอย่างไม่เต็มที่ และปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 ทีมงานวิจัยเลยได้เปลี่ยนกระบวนการสอนนำมาใช้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้ 3 ไอ 1 แนะนำคำศัพท์ 2. ทบทวน และ 3. วิถีชีวิตตามวัฒนธรรมและอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากเรื่องเล่า ได้แก่ เป้าหมายสำหรับวิจัยชิ้นนี้ สำหรับครูผู้สอน/อาจารย์ที่สอนวิชาอังกฤษเป็นหลัก และวิชาอื่นๆ เป็นรองในการนำกระบวนการสอนในด้านคำศัพท์ สามารถได้เปรียบเทียบระหว่างกระบวนการสอนในประเทศไทย (3 จังหวัดชายแดนใต้) แต่มีขั้นตอนน้อยกว่าของต่างประเทศ โดยในประเทศไทย (3 จังหวัดชายแดนใต้) สอนรู้จักคำศัพท์ แล้วนำมาทำแบบฝึกหัด แต่ต่างประเทศจะนำมาใช้ด้วย 6 ประเด็นด้วยกันอย่างเป็นลำดับตามระเอียดดังกล่าวข้างต้น สามารถได้เปรียบเทียบระหว่างเทคนิคการสอนในประเทศไทย (3จังหวัดชายแดนใต้) มีความแตกต่างกันจากต่างประเทศ ผลงานวิจัยชิ้นนี้สามารถดำเนินการต่อยอดในด้าน 6 ข้อประเด็นดังกล่าว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนอีกต่อไป โดยอยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อมูลของการทำวิจัยต่อไป และสำหรับผู้ที่จะเป็นนักวิจัยที่ดี คือ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเองกระหายความรู้ และมีความต้องการในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

03-09-2562 Hits:204 Uncategorised Super User

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  ประจำปี 2561 ...

Read more

10-07-2562 Hits:215 Uncategorised Super User

ประมวลภาพกิจกรรมเตรียมสหกิจศึกษา 2562 ...

Read more

09-07-2562 Hits:238 Uncategorised Super User

ประมวลภาพประชุมเตรียมความพร้อมรับรองวิทยฐานะ ...

Read more

15-08-2560 Hits:430 Uncategorised Super User

...

Read more

15-08-2560 Hits:359 Uncategorised Super User

สถานที่ติดต่อ :   คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟา...

Read more

15-08-2560 Hits:408 Uncategorised Super User

Read more

15-08-2560 Hits:494 Uncategorised Super User

Read more

15-08-2560 Hits:312 Uncategorised Super User

Read more
11q  2q 
 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
3q 4q
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.