แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำปี 2561

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำปี 2561

messageImage 1567478312756

messageImage 1567478323077

messageImage 1567478332249

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  ประจำปี 2561

ประเด็นที่ 1 ด้านการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัตน์ อับดุลสตา เรื่อง เทคนิคการสอนที่ใช้เป็นการแบ่งแยกย่อยกลุ่มระหว่างนักศึกษาที่เก่งและไม่เก่ง โดยการแบ่งการสอนขั้นตอนแรก โดยการมอบข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูลตามที่ต่างๆ เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลมาแล้ว ต้องมาบรรยายให้เพื่อนๆ ฟัง หลังจากนั้นได้มีการแบ่งการเขียนข้อมูลและจะมีนักศึกษาเก่งเป็นผู้ช่วยตรวจ ช่วยเติมเต็มแก่นักศึกษาไม่เก่ง แล้วนำเสนอผลงานให้แก่นักศึกษาทั้งห้องสามารถแสดงความคิดเห็นและเรียนรู้ได้ทั้งห้อง (ที่เรียกว่า กระบวนการ/เทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในการเรียนได้มากขึ้น) หรือ การเรียนแบบกลุ่ม นักศึกษาต่างคนต่างเก่งด้านต่างๆมาอยู่กลุ่มเดียวกันและสามารถได้เรียนรู้ภายในกลุ่มโดยไม่ต้องไปหาข้อมูลจากภายนอก) แล้วอาจารย์ผู้สอนจะนำตรวจสอบในแบบเดียว ส่วนนักศึกษากลุ่มเล็ก ที่มีครึ่งห้องที่ไม่สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้นั้น อาจารย์ผู้สอนสามารถสอนและดูแลอย่างทั่วถึง โดยใช้แบบการสอนอย่างลงมือโดยตรง ลงมือเขียนทำจริง อาจารย์จำเป็นต้องรู้จักเอาเทคนิคการสอน หาวิธีการสอนที่จะนำพานักศึกษาสู่การชอบที่จะเรียน และประทับใจที่จะเรียนมากที่สุด
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากเรื่องเล่า คือ กลุ่มเป้าหมายสำหรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่สอนด้านทักษะการเขียนภาษาหลักอังกฤษ และภาษาอื่นด้วย ต่อมาคือ เทคนิคการสอนของอาจารย์สามารถถ่ายทอดข้อมูลการเรียนรู้ด้านทักษะแก่ผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ และประทับใจมากที่สุด จากสิ่งที่ยาก นำมาสู่ความง่ายที่สุด และสามารถมาประยุกต์ต่อการสอนของนักศึกษาต่อไปในชีวิตประจำวันได้ด้วยวิธีการสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนมากกว่า และสาขาวิชาได้มีข้อเสนอแนะในการถ่ายทอดความรู้โดยจัดการสอนแก่ชุมชนเขตรอบมหาวิทยาลัยบ้าง เพื่อชุมชนได้รับความรู้ด้วยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเด็กๆ นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปเป็นต้น ในรูปแบบของโครงการหรือกิจกรรมก็ตาม เช่น โครงการ English Home Stay ที่ได้จัดในช่วงปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนมีเป้าหมายสูงสุด วิสัยทัศน์ที่ต่างกัน มีวินัยที่ดี มีการใส่ใจ ไม่ตำหนินักศึกษาเพื่อจะผลักดันนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ พร้อมดุอา (การขอพรต่อประผู้เป็นเจ้า)

 

ประเด็นที่ 2 ด้านการวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี เรื่อง : การเปรียบเทียบกลยุทธ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาเลเซียผลที่ได้จากการได้ทำผลงานวิจัยนี้ คือ สามารถเอาประเด็นทั้ง 6 ข้อที่ทำวิจัย ได้แก่ 1. แนะนำศัพท์ 2.ใช้คำศัพท์ 3.สร้างคำศัพท์ (ด้วยการใช้ความคุ้นเคยคำศัพท์ 4.ทวนคำศัพท์/เล่นเกม 5.สื่อสารกับคำศัพท์ (ด้วยการสร้างรูปภาพ/สื่อสารกับเพื่อน) 6.ใช้ศัพท์อย่างมีคุณภาพ นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริง และได้ดำเนินการกระบวนการเรียนโดยใช้กระบวนการอย่างไม่เต็มที่ และปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 ทีมงานวิจัยเลยได้เปลี่ยนกระบวนการสอนนำมาใช้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้ 3 ไอ 1 แนะนำคำศัพท์ 2. ทบทวน และ 3. วิถีชีวิตตามวัฒนธรรมและอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากเรื่องเล่า ได้แก่ เป้าหมายสำหรับวิจัยชิ้นนี้ สำหรับครูผู้สอน/อาจารย์ที่สอนวิชาอังกฤษเป็นหลัก และวิชาอื่นๆ เป็นรองในการนำกระบวนการสอนในด้านคำศัพท์ สามารถได้เปรียบเทียบระหว่างกระบวนการสอนในประเทศไทย (3 จังหวัดชายแดนใต้) แต่มีขั้นตอนน้อยกว่าของต่างประเทศ โดยในประเทศไทย (3 จังหวัดชายแดนใต้) สอนรู้จักคำศัพท์ แล้วนำมาทำแบบฝึกหัด แต่ต่างประเทศจะนำมาใช้ด้วย 6 ประเด็นด้วยกันอย่างเป็นลำดับตามระเอียดดังกล่าวข้างต้น สามารถได้เปรียบเทียบระหว่างเทคนิคการสอนในประเทศไทย (3จังหวัดชายแดนใต้) มีความแตกต่างกันจากต่างประเทศ ผลงานวิจัยชิ้นนี้สามารถดำเนินการต่อยอดในด้าน 6 ข้อประเด็นดังกล่าว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนอีกต่อไป โดยอยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อมูลของการทำวิจัยต่อไป และสำหรับผู้ที่จะเป็นนักวิจัยที่ดี คือ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเองกระหายความรู้ และมีความต้องการในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา