06-12-2562 Hits:26 ข่าว Super User

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการทวนสอบ                 ด้านการเรียนการสอน โดยผศ.เจะสูฮานา หวังพิทยา ได้จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อการทวนสอบการวางแผนการสอน การกำหนดกลยุทธ์ เทคนิค และรูปแบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสิ่งที่ได้รับจากโ...

Read more

03-09-2562 Hits:485 ข่าว Super User

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  ประจำปี 2561 ประเด็นที่ 1 ด้านการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัตน์ อับดุลสตา เรื่อง เทคนิคการสอนที่ใช้เป็นการแบ่งแยกย่อยกลุ่มระหว่างนักศึกษาที่เก่งและไม่เก่ง โดยการแบ่งการสอนขั้นตอนแรก โดยการมอบข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูลตาม...

Read more

10-07-2562 Hits:492 ข่าว Super User

ประมวลภาพกิจกรรมเตรียมสหกิจศึกษา 2562 ...

Read more

09-07-2562 Hits:554 ข่าว Super User

ประมวลภาพประชุมเตรียมความพร้อมรับรองวิทยฐานะ ...

Read more